Regulamin

Definicje

 1. Konsument - pełnoletnia osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą Umowę w ramach Sklepu, której przedmiot zawartej Umowy nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 2. Sprzedawca - osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Adacor.pl Adam Korzeniowski wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 672 106 20 75, REGON 330353622 z siedzibą w Kołobrzeg-Budzistowo przy ulicy Kasztelańska 43.
 3. Klient - osoba fizyczna odwiedzająca Sklep i korzystająca z jednej albo kilku usług czy funkcjonalności oraz dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 4. Przedsiębiorca - pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
 5. Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod nazwą główną adacor.pl
 6. Umowa Sprzedaży / Umowa - to umowa sprzedaży Produktów zawarta na odległość, na zasadach określonych w Regulaminie, między Klientem a Sprzedawcą.
 7. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu, Produktów lub usług.
 8. Konto - konto Klienta w Sklepie, są w nim gromadzone dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
 9. Formularz Rejestracji - formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
 10. Formularz Zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 11. Koszyk - element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości Produktów.
 12. Produkt - dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa szczegółowo opisana na stronie produktu wraz z jej wszystkimi elementami wymienionymi w opisie produktu w tym opakowanie lub nośnik, będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 13. Dane Osobowe / Dane - wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.
 14. Polityka - Polityka prywatności.
 15. RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem Danych Osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 16. Dostawca - to podmiot, z którym współpracuje Sprzedawca w zakresie dostawy Produktów do Klienta, są nimi wybrane firmy kurierskie.
 17. Newsletter - to informacje w tym informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze zmianami) pochodzące od Sklepu adacor.pl, wysyłane Klientowi drogą elektroniczną.
 18. Regulamin - to niniejszy regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.

Kontakt ze Sklepem

Klient może kontaktować się ze Sprzedawcą za pomocą:

 1. Listu w tradycyjnej formie papierowej wysyłając go na adres Sprzedawcy: Adacor.pl ul. Kasztelańska 43, 78-100 Kołobrzeg-Budzistowo.
 2. Rozmowy telefonicznej dzwoniąc do Sprzedawcy: +48 94 352 19 91 (opłata za połączenie, zgodna z cennikiem/taryfą operatora).
 3. Wysyłając wiadomość przez formularz kontaktowy dostępny w Sklepie.
 4. Wysyłając wiadomość tekstową przez komunikator wiadomości bezpośrednich w serwisie marketplace.

Zakładanie Konta w Sklepie

 1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz Rejstracji Konta. Niezbędne jest podanie Danych Osobowych zgodnie z wyświetlonym Formularzem.
 2. Założenie Konta w Sklepie jest nieodpłatne i polega na udostępnieniu panelu Klienta, umożliwiającego Klientowi modyfikację Danych Osobowych, które podał podczas rejestracji, śledzenie stanu realizacji Zamówień oraz wglądu w historię Zamówień już zrealizowanych.
 3. W celu rejestracji Konta niezbędne jest podanie Imienia i Nazwiska Klienta, podanie aktywnego adresu e-mail, który będzie stanowił login do Konta oraz ustanowienie indywidualnego hasła w celu zabezpieczenia dostępu do Konta.
 4. Opcjonalnie można zapisać się na Newsletter, następuje to po zaznaczeniu odpowiedniego okienka w Formularzu Rejestracji, Klient ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, rezygnacji z Newslettera.
 5. W celu rejestracji Konta należy zaakceptować treść Regulaminu, kliknąć w przycisk “Utwórz konto” oraz potwierdzić klikając w link przesłany w wiadomości na podany e-mail, jest to element niezbędny pozwalający zweryfikować poprawność podanego adresu e-mail.
 6. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu (e-maila) i hasła ustanowionych w Formularzu Rejestracji.
 7. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy.

Składanie Zamówienia

 1. W celu zawarcia Umowy Sprzedaży (złożenia Zamówienia) za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową Sklepu adacor.pl, dokonać wyboru oferowanych Produktów i postępować zgodnie z procedurą Zamówienia.
 2. Wszystkie ceny Produktów w Sklepie podawane są w polskich złotych (PLN) i są cenami brutto zawierającymi podatek VAT.
 3. Złożenia Zamówienia i dokonania zakupu Produktów przez Klienta możliwy jest po zarejestrowaniu Konta lub bez rejestracji Konta (formuła „gość”) i podaniu w Formularzu Zamówienia niezbędnych Danych do realizacji Zamówienia.
 4. Wybór zamawianych Produktów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do Koszyka, po kliknięciu przycisku “Dodaj do koszyka” (lub równoznacznego).
 5. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku “Zamawiam i płacę” Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych Danych Osobowych oraz zmian w zakresie wyboru Produktów. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu.
 6. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych Danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia, które będzie zawierać informacje dotyczące:
  1. przedmiotu Zamówienia,
  2. jednostkowej oraz łącznej ceny Zamawianych Produktów, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),
  3. wybranej metody płatności,
  4. wybranego sposobu dostawy,
  5. czasu dostawy,
 7. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie Danych Osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam i Płacę”.
 8. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia ze Sprzedającym Umowy Sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
 9. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail, zawierającą ostateczne potwierdzenie Zamówienia.
 10. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.
 11. Umowa Sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.
 12. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt, koszt związany z obsługą płatności oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe/kurierskie) o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.
 13. Gdy charakter przedmiotu Umowy nie pozwala, rozsądnie oceniając na wcześniejsze obliczenie wysokości końcowej (ostatecznej) ceny, informacja o sposobie, w jaki cena będzie obliczana, a także o opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz o innych kosztach, będzie podana w Sklepie w opisie Produktu.
 14. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży w razie wystąpienia, jakichkolwiek nadużyć ze strony Klienta.

Dokument sprzedaży

 1. Domyślnym dokumentem sprzedaży wystawionym do Zamówienia jest paragon, który znajduje się w paczce wraz z kartą zamówienia
 2. W celu otrzymania faktury VAT należy zadeklarować że Klient nabywa Produkt jako Przedsiębiorca. Zgłoszenie powyższej deklaracji następuje poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w Formularzu Zamówienia, przed wysłaniem Zamówienia do Sprzedawcy.
 3. Złożenie zamówienia przez Przedsiębiorcę jest równoznaczne z upoważnieniem Sklepu do wystawienia faktury bez konieczności uzyskania podpisu Przedsiębiorcy.

Płatności

 1. W przypadku polskich przelewów nieopłacona transakcja zostanie automatycznie anulowana: w ciągu 5 dni przy płatności przelewem i BLIK lub 24 godzinach przy płatności kartą. Jeżeli płatność nie zostanie zaksięgowana w podanym terminie Zamówienie zostanie anulowane, a zawarta Umowa Sprzedaży zostanie rozwiązana.
 2. Metody płatności dostępne w Sklepie adacor.pl to:
  1. Przelew natychmiastowy online (system płatności Przelewy24) - szybka, bezpieczna i wygodna metoda płatności. Po złożeniu Zamówienia zostaniesz przekierowany na stronę internetową swojego banku. Po dokonaniu transakcji automatycznie powrócisz na stronę Sklepu adacor.pl.
  2. Płatność kartą płatniczą / kredytową (system płatności Przelewy24) - pobranie pieniędzy z rachunku karty następuje w ciągu kilku dni od momentu wysłania Zamówienia przez Sprzedawcę do Klienta.
  3. Płatność BLIK (system płatności Przelewy24) - system natychmiastowych płatności umożliwia płatności bezgotówkowe w sklepach internetowych. Po wybraniu tej opcji zostaniesz poproszony o wygenerowanie i podanie 6 cyfrowego kodu BLIK
  4. Płatność Google Pay oraz Apple Pay (system płatności Przelewy24)
  5. PayPal (system płatności PayPal) - umożliwia zapłatę za zamówienie posiadanymi środkami na koncie PayPal lub kartą płatniczą / kredytową.
  6. Przelew tradycyjny bezpośrednio na konto bankowe adacor.pl

   Rachunek dla przelewów w złotówkach:
   Numer rachunku odbiorcy: 97 1090 2590 0000 0001 2292 1792
   Nazwa odbiorcy: Adacor.pl Adam Korzeniowski
   Nazwa banku: Santander Bank Polska

   Podczas zlecenia przelewu należy podać:
   Tytuł przelewu: numer Zamówienia otrzymany w potwierdzeniu Zamówienia wysłanym na e-mail Klienta.
   Kwota przelewu: końcowa kwota Zamówienia otrzymaną w potwierdzeniu Zamówienia wysłanym na e-mail Klienta.

 3. Sklep adacor.pl nie wysyła paczek za pobraniem (płatność przy odbiorze).
 4. Niezależnie od wybranej metody płatności, rozpoczęcie procesu realizacji Zamówienia nastąpi po zaksięgowaniu płatności w systemach Sprzedawcy.
 5. Prosimy pamiętać, że akceptujemy jedynie płatności dokonywane z kont bankowych prowadzonych w granicach Unii Europejskiej (UE). Wszelkie koszty transakcji finansowych ponosi Klient.
 6. System płatności Przelewy24 w Sklepie adacor.pl obsługuje firma PayPro Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu przy ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań. W przypadku reklamacji płatności prosimy zapoznać się z regulaminem dostępnym pod adresem: www.przelewy24.pl. Przelewy24 ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usług na zasadach określonych w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych.
 7. System płatności PayPal w Sklepie adacor.pl obsługuje firma PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulavard Royal, L-2449 Luksemburg. W przypadku reklamacji płatności prosimy zapoznać się z regulaminem dostępnym pod adresem: www.paypal.com.

Dostawa

 1. Dostawa Produktów jest realizowana na terenie obszaru Polski i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
 2. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że treść oferty stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
 3. Sprzedawca przystąpi do realizacji Zamówienia po jego opłaceniu przez Klienta.
 4. Zamówione Produkty są dostarczane do Klienta poprzez Dostawcę na adres podany w Formularzu Zamówienia.
 5. W celu poprawnej realizacji Zamówienia, Sprzedawca przekazuje Dostawcy adres mailowy i/lub numer telefonu Klienta. Przekazanie tych Danych jest obowiązkowym elementem zawieranej Umowy Sprzedaży.
 6. Jeśli w ofercie nie jest podane inaczej, termin realizacji dostawy wynosi do 1 dni roboczych, termin dostawy rozpoczyna się od dnia następującego po dniu, w którym nastąpi zaksięgowanie płatności od Klienta w systemach Sprzedawcy.
 7. W dniu wysłania Produktów do Klienta przekazywana jest na adres e-mail Klienta informacja potwierdzająca nadanie przesyłki przez Sprzedawcę.
 8. Klient powinien sprawdzić doręczoną przesyłkę w sposób określony przez Dostawcę. W przypadku stwierdzenia braków lub uszkodzenia przesyłki Klient ma prawo żądać od Dostawcy spisania właściwego protokołu. Klient powinien niezwłocznie poinformować Sprzedawcę o takim zdarzeniu, wówczas istnieje możliwość reklamacji usługi dostawy. W przypadku braku informacji od Klienta o szkodzie powstałej w czasie transportu, nie ma to żadnego wpływu na ustawowe warunki gwarancji.
 9. Klient staje się właścicielem zamówionych Produktów w momencie odbioru Zamówienia.
 10. W sytuacji, gdy Sprzedawca nie z własnej winy nie jest w stanie dostarczyć zamówionych Produktów, Sprzedawca może wypowiedzieć Umowę Sprzedaży zawartą z Klientem. Sprzedawca poinformuje Klienta o takiej sytuacji i może zaproponować podobny produkt. W przypadku gdy nie ma podobnych Produktów w ofercie lub też Klient nie życzy sobie innego produktu, Sprzedawca zobowiązany jest do niezwłocznego zwrotu płatności po otrzymaniu takiej informacji od Klienta. W przypadku kiedy Zamówienie może być zrealizowane tylko częściowo Klient może wybrać poniższe rozwiązania:
  1. Realizacja częściowa, wybór przez Kupującego tej możliwości powoduje zrealizowanie Zamówienia dotyczącego wyłącznie dostępnych Produktów. Kwota za brakujące Produkty zostanie zwrócona Klientowi przez Sprzedawcę.
  2. Anulowania całości Zamówienia i odstąpienie od Umowy Sprzedaży.
 11. W przypadku nieodebrania przez Konsumenta Zamówienia i zwrotnego jej odesłania przez Dostawcę do nadawcy, Sprzedawca drogą elektroniczną lub telefonicznie skontaktuje się z Konsumentem informując go o zaistniałej sytuacji. Konsument w ciągu 14 dni od daty zwrotu może wybrać następujące rozwiązania:
  1. W sytuacji, gdy Konsument wyrazi wolę ponownej wysyłki zostaną określone nowe warunki dostawy. Ponowna dostawa nastąpi po opłaceniu przez Konsumenta kosztów zwrotu oraz ponownej wysyłki Zamówienia.
  2. W przypadku, gdy Konsument wyrazi wolę odstąpienia od Umowy Sprzedaży, Sprzedawca zwróci Konsumentowi kwotę Zamówienia pomniejszoną o koszt zwrotu przesyłki do nadawcy.
 12. Jeżeli w terminie do 14 dni licząc od daty zwrotu nieodebranej przesyłki do Sprzedawcy, Konsument nie dokona wyboru rozwiązania, można uznać za dorozumiane, iż Konsument odstępuje od Umowy Sprzedaży. W tej sytuacji mają zastosowanie przepisy prawa mówiące o zasadach odstąpienia od Umowy Sprzedaży przez Klienta. Sprzedawca zwróci Konsumentowi kwotę Zamówienia pomniejszoną o koszt zwrotu przesyłki do nadawcy.

Subskrypcja Newsletter

 1. Newsletter to informacje, w tym informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze zmianami) pochodzące od Sklepu adacor.pl, wysyłane Klientowi drogą elektroniczną.
 2. Zapisanie się na Newsletter następuje to po zaznaczeniu odpowiedniego okienka w Formularzu Rejstracji Konta lub po wybraniu opcji Subskrypcja na stronach Sklepu.
 3. Newsletter wymaga zgody Klienta na wysyłkę informacji handlowych przez Sklep adacor.pl oraz zapoznania się z Polityką prywatności i akceptacji Regulaminu.
 4. Newsletter jest bezpłatny, a subskrypcja następuje na czas nieoznaczony.
 5. Klient ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, rezygnacji z subskrypcji Newslettera.

Kupony rabatowe

 1. Kupony rabatowe przydzielane są bezpłatnie. Mogą mieć postać kuponu z kodem określającym zniżkę procentową lub pieniężną na zakupy Produktów w Sklepie adacor.pl.
 2. Podczas realizacji kuponów prosimy uwzględnić specyficzne warunki realizacji, takie jak: wartość minimalna Zamówienia, data ważności kuponu itd. Zgodnie z informacją zawartą w treści kuponu.
 3. Kupon rabatowy przeznaczony jest do jednorazowego lub wielorazowego wykorzystania przez Klienta. Odpowiednia informacja jest w opisie każdego kuponu.
 4. Przy składaniu Zamówienia możliwe jest użycie jednego kuponu, rabaty z tytułu kuponów nie łączą się.
 5. Nie jest możliwa wymiana kuponu na środki pieniężne lub użycie kuponu dla już realizowanych Zamówień.
 6. W razie utraty lub uszkodzenia Kuponu rabatowego duplikat nie będzie wydawany.
 7. W wypadku przeterminowania, utraty, zniszczenia lub kradzieży Kuponu rabatowego, Klientowi nie przysługują żadne roszczenia wobec Sprzedawcy.

Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży

 1. Konsument może w terminie 30 dni licząc od daty dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż Dostawca odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.
 3. W przypadku Umowy, która polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony (prenumerata), termin wskazany w ust. 1 biegnie od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy.
 4. Konsument może odstąpić od Umowy Sprzedaży, wysyłając Sprzedawcy wypełniony formularz odstąpienia od umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem terminu 30 dni od otrzymania produktu.
 5. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty, bądź drogą elektroniczną poprzez formularz kontaktowy znajdującym się na stronie Sklepu - pełne dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w Regulaminie. Oświadczenie powinno zawierać wypełniony formularz odstąpienia od umowy.
 6. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 7. Skutki odstąpienia od Umowy Sprzedaży:
  1. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.
  2. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy oferowany przez Sprzedawcę.
  3. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
  4. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
  5. Konsument powinien niezwłocznie odesłać Produkt na adres Sprzedawcy: adacor.pl, ul. Kasztelańska 43, 78-100 Kołobrzeg-Budzistowo (nie przyjmujemy zwrotów wysłanych za pobraniem), nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeżeli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.
  6. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą.
  7. Zwrócone produkty powinny być starannie zapakowane, Konsument ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w przesyłce zwracanych produktów.
  8. Konsument odpowiada finansowo za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu. Oznacza to, że Konsument ma prawo do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu, ale tylko w taki sposób w jaki mógłby to uczynić w sklepie stacjonarnym (czyli sprawdzić jego kompletność czy parametry techniczne). Konsument nie może bowiem normalnie użytkować rzeczy, w przeciwnym razie odstępując od Umowy Sprzedaży może zostać obciążony dodatkowymi kosztami w związku ze zmniejszeniem wartości Produktu.
  9. W przypadku odstąpienia od umowy, gdy klient skorzystał z promocji darmowej dostawy i wartość pozostawionych przedmiotów nie przekracza kwoty 300 zł brutto, zostanie naliczona opłata za dostawę według standardowego cennika Sklepu.
 8. W przypadku gdy ze względu na charakter Produktu nie może on zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą, informacja o tym, a także o kosztach zwrotu Produktu, będzie się znajdować w opisie Produktu w Sklepie.
 9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 10. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:
  1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  4. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy;
  5. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy;
  6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  7. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  8. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  9. o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy.

Reklamacja, gwarancja i rękojmia

 1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.
 2. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi Produkt wolny od wad.
 3. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy Produktu Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym. Jeżeli kupujący nabył Produkt w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.
 4. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy.
 5. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, Dane Osobowe Klienta składającego reklamację oraz żądanie Klienta w związku z wadą Produktu.
 6. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, a jeżeli Klientem jest Konsumentem - nie później niż w terminie 14 dni. Jeżeli Klientem jest Konsument, a Sprzedawca nie ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego w terminie 14 dni, uważa się, że żądanie Konsumenta uznał za uzasadnione.
 7. W przypadku uznania reklamacji Sprzedawca określa sposób zwrotu reklamowanego produktu i ponosi koszt z tym związany. W każdym innym przypadku procedurę zwrotu reklamowanego produktu oraz zwrot poniesionych kosztów ustala się w drodze porozumienia stron.
 8. Produkty odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres Sprzedawcy: adacor.pl, ul. Kasztelańska 43, 78-100 Kołobrzeg-Budzistowo, nie przyjmujemy zwrotów wysłanych za pobraniem.
 9. Nieodpłatność naprawy oznacza, że Sprzedawca zwróci koszty poniesione przez Nabywcę, w szczególności koszty demontażu, dostarczenia, robocizny, materiałów oraz ponownego zamontowania i uruchomienia.
 10. W przypadku, gdy na Produkt została udzielona gwarancja, informacja o niej, a także jej treść, będą zawarte przy opisie Produktu w Sklepie.
 11. Reklamacje ilościowe – za reklamację ilościową uznaje się niedobór lub nadwyżkę towaru stwierdzoną po dostawie w ciągu 48h. Klient zobowiązany jest do sprawdzenia dostawy bezzwłocznie po jej odbiorze. Warunkiem koniecznym do rozpatrzenia jest potwierdzenie Zgłoszenia protokołem szkody, wystawionym przez firmę kurierską. Reklamacje proszę zgłaszać pisemnie lub na adres email: sklep@adacor.pl.

Polityka prywatności

 1. Polityka prywatności to zbiór zasad, których celem jest informowanie naszych Klientów o wszystkich aspektach procesu dotyczącego pozyskiwania, przetwarzania oraz zabezpieczania ich Danych Osobowych. Wyjaśniamy także zasady oraz cele pozyskiwania Danych Osobowych. Procesy te są dokonywane w oparciu o obowiązujące przepisy prawa w szczególności Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem Danych Osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich Danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie Danych Osobowych.
 2. Administratorem Danych Osobowych jest Sprzedawca.
 3. Przeglądanie Sklepu internetowego - Dane Osobowe wszystkich podmiotów korzystających z Sklepu internetowego (w tym adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies lub innych podobnych technologii), a niebędących zarejestrowanymi Klientami (tj. osoby nieposiadające Konta w Sklepie internetowym) przetwarzane są przez Sprzedawcę w celu realizacji funkcji przeglądania Sklepu internetowego oraz jednym bądź kilku następujących celach:
  1. świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniana Klientom treści zamieszczonych w Sklepie internetowym, udostępniania formularzy kontaktowych - podstawa prawna przetwarzania - niezbędność przetwarzania do wykonania Umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  2. obsługi zakupów dokonywanych bez rejestracji w Sklepie internetowym - podstawa prawna przetwarzania - niezbędność przetwarzania do wykonania Umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  3. obsługi reklamacji - podstawa prawna przetwarzania - niezbędność przetwarzania do wykonania Umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  4. analitycznych i statystycznych - podstawa prawna przetwarzania - uzasadniony interes Sprzedawcy (art. 6 ust. 1 lit f RODO), który polega na prowadzeniu analiz zachowań oraz aktywności Klientów, a także ich preferencji mający na celu poprawę jakości oraz adekwatności stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług;
  5. ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi - podstawa prawna przetwarzania - uzasadniony interes Sprzedawcy (art. 6 ust. 1 lit f RODO), który polega na ochronie jego praw;
  6. marketingowych Sprzedawcy oraz innych podmiotów, w szczególności związanych z prezentowaniem reklamy behawioralnej - podstawa prawna przetwarzania - uzasadniony interes Sprzedawcy (art. 6 ust. 1 lit f RODO), który polega na dostosowaniu wyświetlanej treści reklamowej - zasady przetwarzania Danych Osobowych w celach marketingowych zostały opisane w sekcji „MARKETING”.
 4. Aktywność Klienta w Sklepie internetowym - w tym jego Dane Osobowe, są rejestrowane w logach systemowych (dedykowany system komputerowy stworzony do przechowywania chronologicznego zapisu zawierającego informację o zdarzeniach i działaniach dotyczących systemu informatycznego służącego do świadczenia usług przez Sprzedawcę). Zebrane w logach informacje przetwarzane są w związku ze świadczeniem usług przez Sprzedawcę. Sprzedawca przetwarza je również w celach technicznych co w szczególności oznacza, że Dane te mogą być tymczasowo przechowywane i przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa i poprawnego funkcjonowania systemów informatycznych, np. w związku z wykonywaniem kopii bezpieczeństwa, testami zmian w systemach informatycznych, wykrywania nieprawidłowości lub ochroną przed nadużyciami i atakami.
 5. Rejestracja Konta w Sklepie internetowym - Klienci, dokonujący rejestracji w Sklepie internetowym poprzez założenie Konta Klienta, proszeni są o podanie Danych Osobowych niezbędnych do utworzenia oraz obsługi Konta. Aby ułatwić sobie składanie Zamówienia Klient może podać dodatkowe Dane Osobowe i wyrazić zgodę na ich przetwarzanie. Dodatkowe Dane można w każdym czasie zmienić lub usunąć. Podanie Danych oznaczonych jako obowiązkowe (imię, nazwisko, adres e-mail oraz hasło) jest wymagane w celu założenia i obsługi Konta, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości założenia Konta. Dane Osobowe podane Sprzedawcy są przetwarzane w jednym bądź kilku następujących celach:
  1. świadczenia usług związanych z prowadzeniem i obsługą Konta w Sklepie internetowym - podstawa prawna przetwarzania - niezbędność przetwarzania do wykonania Umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  2. analitycznych i statystycznych - podstawa prawna przetwarzania - uzasadniony interes Sprzedawcy (art. 6 ust. 1 lit f RODO), który polega na prowadzeniu analiz zachowań oraz aktywności Klientów, a także ich preferencji mający na celu poprawę jakości oraz adekwatności stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług;
  3. ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi - podstawa prawna przetwarzania - uzasadniony interes Sprzedawcy (art. 6 ust. 1 lit f RODO), który polega na ochronie jego praw;
  4. marketingowych Sprzedawcy oraz innych podmiotów, w szczególności sprzedawców, korzystających z usługi Marketplace - zasady przetwarzania Danych Osobowych w celach marketingowych zostały opisane w sekcji „MARKETING”.
 6. Składanie Zamówienia - złożenie Zamówienia (oferty zakupu Produktu) przez Klienta w Sklepie internetowym wiąże się z przetwarzaniem jego Danych Osobowych. Podanie Danych Osobowych oznaczonych jako obowiązkowe jest dobrowolne, ale niezbędne w celu realizacji oraz dostarczenia Zamówionego przez niego Produktu, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości złożenia Zamówienia. Podanie pozostałych Danych jest fakultatywne i pozostaje bez wpływu na realizację Zamówienia. Podane Dane Osobowe są przetwarzane w ramach składania Zamówienia w Sklepie internetowym przetwarzane są w jednym bądź kilku poniższych celach:
  1. realizacji złożonego Zamówienia - podstawa prawna przetwarzania w zakresie Danych Osobowych obowiązkowych - niezbędność przetwarzania do wykonania Umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz w zakresie Danych podanych fakultatywnie - zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO);
  2. realizacji obowiązków ustawowych ciążących na Sprzedawcy , wynikających w szczególności z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości - podstawą prawna przetwarzania - obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
  3. analitycznych i statystycznych - podstawa prawna przetwarzania - uzasadniony interes Sprzedawcy (art. 6 ust. 1 lit f RODO), który polega na prowadzeniu analiz zachowań oraz aktywności Klientów, a także ich preferencji mający na celu poprawę jakości oraz adekwatności stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług;
  4. ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi - podstawa prawna przetwarzania - uzasadniony interes Sprzedawcy (art. 6 ust. 1 lit f RODO), który polega na ochronie jego praw.
 7. Formularz kontaktowy - w Sklepie internetowym Sprzedawcy istnieje możliwość skontaktowania się z nim przy użyciu elektronicznego formularza kontaktowego. Skorzystanie z formularza wymaga podania Danych Osobowych niezbędnych do skontaktowania się z Klientem i udzielenia odpowiedzi na zapytanie. Klient może podać także inne Dane w celu ułatwienia kontaktu lub obsługi zapytania. Podanie Danych Osobowych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu przyjęcia i obsługi zapytania, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości skorzystania z formularza. Podanie niewymaganych Danych jest dobrowolne. Dane Osobowe podane Sprzedawcy w formularzu kontaktowym są przetwarzane w jednym bądź kilku następujących celach:
  1. identyfikacji nadawcy oraz obsługi jego zapytania przesłanego przez udostępniony formularz - podstawa prawna przetwarzania - niezbędność przetwarzania do wykonania Umowy o świadczenie usługi (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  2. analitycznych i statystycznych - podstawa prawna przetwarzania - uzasadniony interes Sprzedawcy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), który polega na prowadzeniu statystyk zapytań zgłaszanych przez Klientów za pośrednictwem Sklepu internetowego w celu doskonalenia jego funkcjonalności oraz działań Sprzedawcy.
 8. Marketing (opcjonalne) - Sprzedawca przetwarza Dane Osobowe Klientów w celu realizowania działań marketingowych, czego podstawę prawną stanowi uzasadniony interes Sprzedawcy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Działania te mogą polegać w szczególności na:
  1. wyświetlaniu Klientowi treści marketingowych, które nie są dostosowane do jego preferencji (reklama kontekstowa);
  2. wyświetlaniu Klientowi treści marketingowych odpowiadających jego zainteresowaniom (reklama behawioralna);
  3. kierowaniu e-mailowych powiadomień o interesujących ofertach lub treściach, które w niektórych przypadkach zawierają informacje handlowe;
  4. prowadzenie innego rodzaju działań związanych z marketingiem bezpośrednim Produktów i usług (przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną oraz działania telemarketingowe);
  5. w celu realizowania działań marketingowych Sprzedawca w niektórych przypadkach wykorzystuje profilowanie. Oznacza to, że dzięki automatycznemu przetwarzaniu Danych Sprzedawca dokonuje oceny wybranych czynników dotyczących osób fizycznych w celu analizy ich zachowania lub stworzenia prognozy na przyszłość. Dokonując tego rodzaju profilowania Sprzedawca nie stosuje jednak w stosunku do Klienta profilowania wywołującego wobec niego skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na niego wpływającego.
 9. Reklama kontekstowa (opcjonalne) - Sprzedawca przetwarza Dane Osobowe Klientów dla celów marketingowych w związku z kierowaniem do Klientów reklamy kontekstowej (tj. reklamy, która nie jest dopasowana do preferencji Klienta). Przetwarzanie Danych Osobowych odbywa się wówczas w związku z realizacją uzasadnionego interesu Sprzedawcy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 10. Reklama behawioralna (opcjonalne) - Sprzedawca przetwarza Dane Osobowe Klientów, w tym Dane Osobowe gromadzone za pośrednictwem plików cookies oraz innych podobnych technologii, dla celów marketingowych w związku z kierowaniem do Klientów reklamy behawioralnej (tj. reklamy, która jest dopasowana do preferencji Klienta). Przetwarzanie Danych Osobowych obejmuje wówczas także profilowanie Klientów. Wykorzystanie zebranych za pośrednictwem tej technologii Danych Osobowych w celach marketingowych, w szczególności w zakresie promowania usług i towarów podmiotów trzecich, odbywa się na podstawie uzasadnionego interesu Sprzedawcy i tylko pod warunkiem, że Klient wyraził zgodę na wykorzystanie plików cookie. Zgoda na wykorzystanie plików cookie może być wyrażona poprzez odpowiednią konfigurację przeglądarki, a także może zostać w każdym momencie wycofana, w szczególności poprzez wyczyszczenie historii cookies oraz wyłączenie obsługi cookies w ustawieniach przeglądarki.
 11. Marketing bezpośredni (opcjonalne) - jeżeli Klient wyraził zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych za pośrednictwem e-mail, SMS oraz innych środków komunikacji elektronicznej, Dane Osobowe Klienta będą przetwarzane dla celu przesyłania mu takich informacji. Podstawą przetwarzania Danych jest uzasadniony interes Sprzedawcy polegający na wysyłce informacji marketingowych w granicach udzielonej przez Klienta zgody (marketing bezpośredni). Klient ma prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Danych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania. Dane będą przechowywane w tym celu przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu Sprzedawcy , chyba że Klient sprzeciwi się otrzymywaniu informacji marketingowych.
 12. Pliki cookies oraz podobna technologia - pliki cookies to małe pliki tekstowe instalowane na urządzeniu Klienta przeglądającego Sklep. Cookies zbierają informacje ułatwiające korzystanie ze strony internetowej - np. poprzez zapamiętywanie odwiedzin Klienta w Sklepie internetowym oraz dokonywanych przez niego czynności.
 13. Jeżeli Sprzedawca przetwarza Dane Osobowe (opcjonalne) na podstawie wyrażonej przez Klienta zgody, w każdej chwili Klient może wycofać tę zgodę - wedle własnego uznania.
 14. Jeżeli Klient chce wycofać zgodę na przetwarzanie Danych Osobowych (opcjonalnych), może to zrobić w następujący sposób:
  1. wysłać e-maila bezpośrednio do Sprzedawcy;
  2. wysłać e-maila do Inspektora Ochrony Danych Osobowych;
  3. zaznaczyć odpowiednie okienko w panelu Klienta;
  4. kliknąć link w wiadomości e-mail, dołączony na końcu wiadomości.
 15. Jeżeli Sprzedawca przetwarza Twoje Dane Osobowe na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody, jej cofnięcie nie powoduje, że przetwarzanie Danych Osobowych do tego momentu było nielegalne. Innymi słowy, do czasu cofnięcia zgody Sprzedawca ma prawo przetwarzać Twoje Dane Osobowe i odwołanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania.
 16. Jeżeli uważasz, że Twoje Dane Osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującym prawem, możesz wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 17. Twoje Dane Osobowe nie są przekazywane ani do Państw Trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) ani poza organizacje międzynarodowe.
 18. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności obowiązują przepisy Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie Danych Osobowych oraz RODO.

Pliki Cookies

 1. Pliki Cookies - Sprzedawca wykorzystuje tzw. cookie przede wszystkim w celu dostarczania Klientowi usług świadczonych drogą elektroniczną oraz poprawy jakości tych usług. W związku z tym Sprzedawca oraz inne podmioty świadczące na jego rzecz usługi analityczne i statystyczne korzystają z plików cookies, przechowując informacje lub uzyskując dostęp do informacji już przechowywanych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Klienta (komputer, telefon, tablet itp.). Pliki cookies wykorzystywane w tym celu obejmują:
  1. pliki cookies z danymi wprowadzonymi przez Klienta (identyfikator sesji) na czas trwania sesji (ang. user input cookies);
  2. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania na czas trwania sesji (ang. authentication cookies);
  3. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania (ang. user centric security cookies);
  4. sesyjne pliki cookies odtwarzaczy multimedialnych (np. pliki cookies odtwarzacza flash), na czas trwania sesji (ang. multimedia player session cookies);
  5. trwałe pliki cookies służące do personalizacji interfejsu Klienta na czas trwania sesji lub nieco dłużej (ang. user interface customization cookies);
  6. pliki cookies służące do zapamiętywania zawartości Koszyka na czas trwania sesji (ang. shopping cart cookies);
  7. pliki cookies służące do monitorowania ruchu na stronie internetowej, tj. analityki danych, w tym cookies Google Analytics (są to pliki wykorzystywane przez spółkę Google w celu analizy sposobu korzystania z Sklepu internetowego przez Klienta, do tworzenia statystyk i raportów dotyczących funkcjonowania Sklepu internetowego). Google nie wykorzystuje zebranych danych do identyfikacji Klienta ani nie łączy tych informacji w celu umożliwienia identyfikacji. Szczegółowe informacje o zakresie i zasadach zbierania danych w związku z tą usługą można znaleźć pod linkiem: https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners
 2. Cookies „marketingowe” (opcjonalne) - Sprzedawca wykorzystuje pliki cookies również do celów marketingowych, m.in. w związku z kierowaniem do Klientów reklamy behawioralnej. W tym celu Sprzedawca przechowuje informacje lub uzyskuje dostęp do informacji już przechowywanych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Klienta (komputer, telefon, tablet itp.). Wykorzystanie plików cookies oraz zebranych za ich pośrednictwem Danych Osobowych w celach marketingowych, w szczególności w zakresie promowania usług i towarów podmiotów trzecich, wymaga uzyskania zgody Klienta. Zgoda ta może być wyrażona poprzez odpowiednią konfigurację przeglądarki, a także może zostać w każdym momencie wycofana, w szczególności poprzez wyczyszczenie historii cookies oraz wyłączenie obsługi cookies w ustawieniach przeglądarki.
 3. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przetwarzamy Twoje Dane Osobowe przez czas, który jest potrzebny, aby osiągnąć wyznaczony cel. Po tym okresie Twoje Dane Osobowe zostaną nieodwracalnie usunięte lub zniszczone.
 4. W sytuacji, gdy nie potrzebujemy wykonywać innych operacji na Twoich Danych Osobowych niż ich przechowywanie (np. gdy przechowujemy treść zlecenia na potrzeby obrony przed roszczeniami), do momentu trwałego usunięcia lub zniszczenia dodatkowo je zabezpieczamy - poprzez pseudonimizację. Pseudonimizacja polega na takim zaszyfrowaniu Danych Osobowych, czy też zbioru Danych Osobowych, że bez dodatkowego klucza nie da się ich odczytać, a zatem takie informacje stają się całkowicie bezużyteczne dla osoby nieuprawnionej.
 5. Twoje Dane Osobowe będą przetwarzane przez Sprzedawcę przez okres niezbędny dla realizacji celów, o których mowa w sekcji „Cele i podstawy przetwarzania Danych Osobowych” np. do zakończenia świadczenia na Twoją rzecz usługi Newslettera, umowy uczestnictwa w naszym programie lojalnościowym, zakończenia postępowania reklamacyjnego, a po tym okresie do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania Danych Osobowych wynikających z przepisów prawa.
 6. Klientom, których Dane Osobowe dotyczą, przysługuje:
  1. Prawo do informacji o przetwarzaniu Danych Osobowych - na tej podstawie osobie zgłaszającej takie żądanie, Sprzedawca przekazuje informację o przetwarzaniu Danych Osobowych, w tym przede wszystkim o celach i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie posiadanych Danych, podmiotach, którym Dane Osobowe są ujawniane i planowanym terminie ich usunięcia.
  2. Prawo uzyskania kopii Danych Osobowych - na tej podstawie Sprzedawca przekazuje kopię przetwarzanych Danych Osobowych, dotyczących osoby zgłaszającej żądanie.
  3. Prawo do sprostowania Danych Osobowych - na tej podstawie Sprzedawca usuwa ewentualne niezgodności lub błędy dotyczące przetwarzanych Danych Osobowych, oraz uzupełnia je lub aktualizuje, jeśli są niekompletne lub uległy zmianie.
  4. Prawo do usunięcia Danych Osobowych - na tej podstawie można żądać usunięcia Danych Osobowych, których przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla których zostały zebrane.
  5. Prawo do ograniczenia przetwarzania - na tej podstawie Sprzedawca zaprzestaje dokonywania operacji na Danych Osobowych, z wyjątkiem operacji, na które wyraziła zgodę osoba, której Dane dotyczą oraz ich przechowywania, zgodnie z przyjętymi zasadami retencji, lub dopóki nie ustaną przyczyny ograniczenia przetwarzania Danych Osobowych (np. zostanie wydana decyzji organu nadzorczego, zezwalająca na dalsze przetwarzanie Danych Osobowych).
  6. Prawo do przenoszenia Danych Osobowych - na tej podstawie, w zakresie w jakim Dane są przetwarzane w związku z zawartą Umową lub wyrażoną zgodą, Sprzedawca wydaje Dane Osobowe dostarczone przez osobę, której one dotyczą, w formacie pozwalającym na ich odczyt przez komputer. Możliwe jest także żądanie przesłania tych Danych innemu podmiotowi - jednak pod warunkiem, że istnieją w tym zakresie techniczne możliwości zarówno po stronie Sprzedawcy jak i tego innego podmiotu.
  7. Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Danych Osobowych w celach marketingowych - osoba, której Dane dotyczą, może w każdym czasie sprzeciwić się przetwarzaniu Danych Osobowych w celach marketingowych, bez konieczności uzasadnienia takiego sprzeciwu.
  8. Prawo sprzeciwu wobec innych celów przetwarzania Danych Osobowych - osoba, której Dane dotyczą, może w każdym czasie sprzeciwić się przetwarzaniu Danych Osobowych na podstawie uzasadnionego interesu Sprzedawcy (np. dla celów analitycznych lub statystycznych lub ze względów związanych z ochroną mienia). Sprzeciw w tym zakresie powinien zawierać uzasadnienie oraz podlega ocenie Sprzedawcy.
  9. Wniosek dotyczący realizacji praw opisanych powyżej można złożyć drogą elektroniczną poprzez wysłanie e-mail lub za pomocą poczty tradycyjnej wysyłając go na adres Sprzedawcy.
  10. Wniosek powinien w miarę możliwości precyzyjnie wskazywać, czego dotyczy żądanie, tj. w szczególności: kto składa wniosek, z którego uprawnienia z opisanych powyżej chce skorzystać osoba składająca wniosek, jakich celów przetwarzania dotyczy żądanie np. cele marketingowe, cele analityczne, itp..
  11. Jeżeli Sprzedawca nie będzie w stanie ustalić treści żądania lub zidentyfikować osoby składającej wniosek w oparciu o dokonane zgłoszenie, zwróci się do wnioskodawcy o dodatkowe informacje.
  12. Odpowiedź na zgłoszenie zostanie udzielona niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od jego otrzymania. W razie konieczności przedłużenia tego terminu, Sprzedawca poinformuje wnioskodawcę o przyczynach takiego przedłużenia.
  13. Odpowiedź będzie udzielana na adres e-mail z którego przesłano wniosek, a w przypadku wniosków skierowanych listownie, listem poleconym na adres wskazany przez wnioskodawcę, o ile z treści listu nie będzie wynikała chęć otrzymania informacji zwrotnej na adres e-mail (w takim przypadku należy podać adres e-mail).

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

  http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php
  http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php
  http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php

 2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  1. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
  2. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
  3. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

Odpowiedzialność za nadużycia

 1. Sprzedawca udostępnia przestrzeń teleinformatyczną Sklepu na potrzeby Klienta, nie jest inicjatorem transmisji treści, nie wybiera Klientów, nie usuwa ani nie modyfikuje treści, jak również nie bada czy treści nie mają bezprawnego charakteru.
 2. Zabronione są wszelkie czynności, które nie są dozwolone przez Regulamin, m.in.:
  1. działania destabilizującę pracę Sprzedawcy, które utrudniałyby dostęp do Sklepu lub korzystanie z jego zawartości;
  2. publikowanie spamu i niezamówionej informacji handlowej;
  3. korzystanie z programów, które mogą służyć przełamywaniu przez Klienta zabezpieczeń lub innym działaniom hakerskimi;
  4. podejmowanie innych działań na szkodę Sprzedawcy, partnerów lub innych Klientów, zagrażające ich prawom lub interesom.
 3. W przypadku uzyskania przez Sprzedawcę zawiadomienia o bezprawnym charakterze treści, Sprzedawca podejmie działania w zakresie zablokowania dostępu i/lub usunięcia takich treści, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 4. Sprzedawca ma prawo zablokować lub/i ograniczyć dostęp Klientowi do oferowanych usług, treści i Produktów na stronach Sklepu lub niektórych jego funkcjonalności w przypadku, gdy Klient korzysta ze Sklepu w sposób niezgodny z obowiązującym prawem lub narusza postanowienia Regulaminu.

Postanowienia końcowe

 1. Umowy Sprzedaży zawierane poprzez Sklep zawierane są w języku polskim.
 2. Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania Zamówień, niezbędne są urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową z włączoną obsługa plików cookies, aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail), aktywny numer telefonu.
 3. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu z infrastrukturą techniczną Klienta.
 4. Każdorazowo składane w Sklepie Zamówienie stanowi odrębną Umowę Sprzedaży i wymaga osobnej akceptacji Regulaminu. Umowa zawierana jest na czas i w celu realizacji Zamówienia.
 5. Sprzedawca zastrzega prawo do odmowy realizacji zamówień, budzących wątpliwości co do wiarygodności Klienta.
 6. Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje poprzez zamieszczenie odpowiedniej informacji na stronie Regulaminu. Wszystkie Zamówienia przyjęte przez Sprzedawcę do realizacji przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania Zamówienia przez Klienta.
 7. Wszelkie materiały znajdujące się w zasobach Sklepu adacor.pl, obejmujące w szczególności teksty, zdjęcia, grafiki, materiały filmowe lub dźwiękowe stanowią przedmiot praw na dobrach niematerialnych do utworów Sprzedawcy lub podmiotów współpracujących i podlegają ochronie na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2019.1231 t.j. z dnia 03.07.2019 r. z późn. zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz.U.2019.2134 t.j. z dnia 05.11.2019 r. z późn. zm.) oraz konwencji międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, jeśli materiały takie stanowią przedmiot chroniony na podstawie powołanych przepisów.
 8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu Cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie Danych Osobowych.
 9. Spory wynikłe pomiędzy Klientem i Sklepem będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Sklepu, z tym zastrzeżeniem, że w odniesieniu do Konsumentów spory te będą rozpoznawane przed sądem właściwym według przepisów postępowania cywilnego.
 10. Niektórzy sprzedawcy są prawnie zobowiązani do rozstrzygania sporów za pośrednictwem platformy ODR, lecz Sklep adacor.pl nie jest zobligowany, jak również nie wyraża woli uczestnictwa w internetowym rozstrzyganiu sporów.
 11. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25.12.2014 roku.
Back to Top