Adacor Sklep i Hurtownia Naczyń

Regulamin

Sklep ADACOR prowadzony jest przez firmę ADACOR Adam Korzeniowski, ul.Kasztelańska 43, 78-100 Kołobrzeg-Budzistowo. Firma posiada numer Regon 330353622 oraz numer NIP 672-106-20-75.

Kupującym może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej. Regulamin sklepu internetowego (zwany dalej Regulaminem) określa zasady działania sklepu internetowego ADACOR prowadzonego pod adresem adacor.pl (zwanego dalej Sklepem lub Sprzedawcą) oraz warunki zawierania i realizacji umów sprzedaży z nabywcami za pośrednictwem Sklepu. Niniejszy Regulamin staje się częścią umowy zawartej pomiędzy Sprzedawcą oraz klientem Sklepu (zwanym dalej Nabywcą).

Składając zamówienie w Sklepie Nabywca oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje jego postanowienia. W przypadku niedotrzymania przez Nabywcę postanowień Regulaminu, Sprzedawca jest uprawniony do unieważnienia złożonego zamówienia.

 1. Postanowienia ogólne
  1. Sklep Adacor prowadzi sprzedaż za pośrednictwem sieci Internet.
  2. Zamówienia realizowane są wyłącznie na terenie Polski. Wysyłki poza granice kraju są realizowane wyłącznie po wcześniejszym ustaleniu ze Sprzedawcą ceny towaru oraz kosztu dostawy.
  3. Produkty oferowane przez Sklep są fabrycznie nowe, pozbawione wad fizycznych i prawnych, posiadające stosowne opakowania.
  4. Wszystkie ceny podawane w Sklepie są cenami wyrażonymi w walucie polskiej i zawierają 23% podatku VAT.
  5. Zastrzegamy sobie prawo odmowy realizacji zamówień, budzących wątpliwości co do wiarygodności Nabywcy.
  6. Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy produkcie w momencie składania zamówienia przez Nabywcę na stronie sklepu internetowego z potwierdzeniem zamówienia.
  7. Koszty dostawy są podawane rozłącznie od ceny produktu i są widoczne na stronie produktu, jak również podczas składania zamówienia.
  8. Sprzedawca wystawia dokument sprzedaży w postaci paragonu fiskalnego lub faktury VAT. Złożenie zamówienia przez Nabywcę jest równoznaczne z upoważnieniem Sklepu do wystawienia faktury bez konieczności uzyskania podpisu Nabywcy.
  9. Nabywca może wprowadzić zmiany w zamówieniu do momentu wystawienia faktury. Nabywca nie może anulować zamówienia, które już zostało wysłane.
 2. Zakupy w sklepie Adacor
  1. Przyjęcie zamówienia do realizacji ma miejsce w momencie otrzymania przez Nabywcę wiadomości e-mail z potwierdzeniem złożonego zamówienia. Tym samym ma miejsce zawarcie umowy kupna-sprzedaży pomiędzy Nabywcą oraz Sprzedawcą.
  2. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie wśród swoich danych osobowych numeru telefonu oraz adresu e-mail Nabywcy, umożliwiającego weryfikację złożonego zamówienia.
  3. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia, Sklep Adacor zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia – o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Nabywcę.
  4. Termin otrzymania przesyłki = czas realizacji + czas dostawy. Czas realizacji to maksymalnie 3 dni robocze, czas dostawy dla przesyłek kurierskich to ok 2-3 dni (zazwyczaj 1 dzień). Gdy termin dostawy wydłuży się lub jest możliwa tylko częściowa realizacja zamówienia, klient jest niezwłocznie informowany o tym fakcie poprzez telefon lub email.
  5. Przy odbiorze przesyłki należy sprawdzić w obecności kuriera, czy paczka: opakowanie i zawartość, jest w stanie nienaruszonym i zgodna z zamówieniem. Kurier ma obowiązek poczekać, umożliwiając spokojne sprawdzenie przesyłki. Jeżeli powstała szkoda lub zauważono braki, należy spisać protokół szkody, który winien być dostarczony do nas w formie elektronicznej w ciągu maksymalnie 3 dni od daty doręczenia przesyłki. Odpowiedni formularz posiada kurier. Nie spisanie protokołu nie jest równoznaczne z wygaśnięciem prawa Klienta do złożenia reklamacji (rozumianej jako prawo do zgłoszenia niezgodności towaru z umową lub skorzystanie z uprawnień wynikających z gwarancji). Protokół jest jednak pomocny i skraca procedurę reklamacji. W przypadku braku protokołu w opisanej sytuacji po stronie Klienta powstaje obowiązek udowodnienia, iż przesyłka dotarła uszkodzona lub niekompletna.
  6. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. "O ochronie niektórych praw konsumentów (...) ", (Dz. U. z  2014 r, poz. 827) zamawiający ma prawo zrezygnować z towaru kupionego w naszym sklepie w formie elektronicznej lub pisemnej bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. Jest to możliwe tylko wówczas, gdy towar nie był używany, ani nie został w żaden sposób zniszczony. Do zwracanego towaru należy dołączyć dokument zakupu. Koszty zwrotu towaru pokrywa Nabywca. Pieniądze zostaną zwrócone przelewem bankowym na konto wskazane przez Klienta.
  7. Dane osobowe umieszczone w bazie danych sklepu Adacor są przetwarzane wyłącznie dla jego potrzeb, nie są i nie będą też udostępniane innym podmiotom. Dane te są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. nr 133 poz. 883). Klient ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania. Dane można przeglądać oraz zmieniać po zalogowaniu do sklepu.
  8. Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.
 3. Dostawy i zwroty
  1. Zamówienia realizowane są wyłącznie na terenie Polski. Zamówienia spoza kraju są realizowane wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu ceny towaru oraz kosztów dostawy.
  2. Produkty oferowane przez Sklep są fabrycznie nowe, pozbawione wad fizycznych i prawnych, posiadające stosowne opakowania.
  3. Koszty dostawy są podawane rozłącznie od ceny produktu i są widoczne na stronie produktu, jak również podczas składania zamówienia.
  4. Termin otrzymania przesyłki = czas realizacji + czas dostawy. Czas realizacji to maksymalnie 2 dni robocze, czas dostawy dla przesyłek kurierskich to ok 2 dni (zazwyczaj 1dzień). Gdy termin dostawy wydłuży się lub jest możliwa tylko częściowa realizacja zamówienia, klient jest niezwłocznie informowany o tym fakcie poprzez telefon lub email.
  5. Przy odbiorze przesyłki należy sprawdzić w obecności kuriera, czy paczka: opakowanie i zawartość, jest w stanie nienaruszonym i zgodna z zamówieniem. Kurier ma obowiązek poczekać umożliwiając spokojne sprawdzenie przesyłki. Jeżeli powstała szkoda lub zauważono braki, należy spisać protokół szkody, który winien być do nas dostarczony w formie elektronicznej w ciągu maksymalnie 3 dni od daty doręczenia przesyłki. Odpowiedni formularz posiada kurier. Protokół spisany w sposób określony właściwymi przepisami ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (Dz. U. z 2000 r. Nr 50, poz. 601) jest podstawą do zgłaszania reklamacji w przypadku braków lub uszkodzenia dostarczonych produktów.
  6. Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 r. "O ochronie niektórych praw konsumentów (...) ", (Dz. U. Nr 22, poz. 271) konsument ma prawo zrezygnować z towaru kupionego w naszym sklepie w formie elektronicznej lub pisemnej bez podania przyczyny, poprzez złożenie oświadczenia w formie elektronicznej lub pisemnej w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni. Jest to możliwe tylko wówczas, gdy towar nie był używany, ani nie został w żaden sposób zniszczony. Koszty zwrotu towaru pokrywa Nabywca. Pieniądze zostaną zwrócone przelewem bankowym na konto wskazane przez Klienta. Prawo do odstąpienia od umowy nie dotyczy Umowy Sprzedaży.
  7. W przypadku odstąpienia od umowy, gdy klient skorzystał z promocji darmowej wysyłki i wartość pozostawionych przedmiotów nie przekracza kwoty 300 zł zostanie naliczona opłata za dostawę według standardowego cennika sklepu.
 4. Reklamacje
  1. W przypadku ujawnienia niezgodności produktu z umową, Nabywca może żądać od doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę, wymianę na nowy (chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów) lub obniżenie jego ceny. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość produktu zgodnego z umową oraz rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności, a także berze się pod uwagę niedogodności, na jakie naraziłby Nabywcę inny sposób zaspokojenia.
  2. Nabywca zobowiązany jest dostarczyć produkt do punktu sprzedaży w oryginalnym opakowaniu fabrycznym. W przeciwnym razie Nabywca ponosi ryzyko uszkodzeń, które mogą wyniknąć w czasie transportu do sprzedawcy.
  3. Nieodpłatność naprawy w rozumieniu pkt 1 oznacza, że Sprzedawca zwróci koszty poniesione przez Nabywcę, w szczególności koszty demontażu, dostarczenia, robocizny, materiałów oraz ponownego zamontowania i uruchomienia.
  4. Przyjmuje się, że jeżeli sprzedawca nie ustosunkował się do otrzymanego od Nabywcy żądania określonego w pkt 1 w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania, iż uznał je za uzasadnione.
  5. Reklamacje ilościowe – za reklamację ilościową uznaje się niedobór lub nadwyżkę towaru stwierdzoną po dostawie w ciągu 48h. Zamawiający zobowiązany jest do sprawdzenia dostawy bezzwłocznie po jej odbiorze. Warunkiem koniecznym do rozpatrzenia jest potwierdzenie Zgłoszenia protokołem szkody, wystawionym przez firmę kurierską. Reklamacje proszę zgłaszać pisemnie lub na adres email: sklep@adacor.pl.
 5. Postanowienia końcowe
  1. Sklep Adacor zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu obowiązują od daty ich opublikowania na stronie internetowej Sklepu Adacor. Zamówienia złożone przed datą opublikowania zmian w Regulaminie, będą realizowane na podstawie dotychczasowych postanowień Regulaminu, obwiązujących w dniu złożenia zamówienia.
  2. W sprawach nieuregulowany zastosowanie mają właściwe przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 2 marca 2000 r. (Dz. U. Nr 22, poz. 271 ze zm.), oraz ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.).

Niniejszy Regulamin obowiązuje od 25.12.2014

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Regulamin konkursu Adacor

 

Postanowienia ogólne
1. Organizatorem konkursu jest Firma Adacor ul. Kasztelańska 43, 78-100 Kołobrzeg-Budzistowo NIP 672-106-20-75.
2. Fundatorem nagród jest Firma Invictus1928.
3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany, ani sponsorowany przez Facebook i Instagram. Serwisy Facebook i Instagram nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek działania związane z organizacją konkursu.


Warunki uczestnictwa
4. W konkursie mogą wziąć udział jedynie osoby pełnoletnie zamieszkałe na terytorium Polski.
5. Warunkiem udziału w konkursie jest wykonanie zadania konkursowego.
6. Konkurs trwa od 15.12.2021 do 30.01.2022 do godz. 23:59.
7. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 02.02.2022 w poście informacyjnym, opublikowanym przez Adacor na swoim profilu na Facebooku i Instagramie.

Zadanie konkursowe
8. Zadaniem konkursowym jest wykonanie zdjęcia z dowolnym produktem firmy Invictus1928, zakupionym w sklepie Adacor.
9. Zdjęcie należy umieścić w komentarzu pod postem konkursowym na Facebooku lub umieścić je na Instagramie, dodając #adacorzadbajobliskich. W komentarzu dodać należy preferowany kolor zegarka.
10.Każdy Uczestnik może jeden raz wziąć udział w Konkursie.
11. W konkursie zostanie wyłonionych 8 zwycięzców.
12.Najciekawsze prace konkursowe zostaną wybrane przez pracowników sklepu Adacor.
13.Zwycięzcy konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru nagrody za pośrednictwem wiadomości prywatnej wysłanej na portalu Facebook lub Instagram (w zależności od miejsc zgłoszenia).

Nagroda
14.Nagrodą w konkursie są 4 licencjonowane zegarki dziecięce Minnie Disney firmy Apart oraz 4 licencjonowane zegarki dziecięce Kapitan Ameryka Marvel firmy Apart.
15.Jeden Zwycięzca otrzymuje jeden zegarek.
16.Organizator konkursu wyśle nagrodę Zwycięzcom na adres wskazany przez nich w wiadomości prywatnej.
17.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane przekazane przez Uczestnika, w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiającą odszukanie Uczestnika.
18.W przypadku wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie zwycięzcy w sposób niedozwolony, dany Uczestnik może zostać wykluczony z konkursu.

Reklamacje
19.Wszelkie reklamacje i uwagi dotyczące zasad, przeprowadzenia i rozstrzygnięcia konkursu prosimy zgłaszać mailowo na adres: sklep@adacor.pl
20.Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika oraz uzasadnienie reklamacji.
21.Reklamacje są rozpatrywane w ciągu 30 dni od ich wpłynięcia.

Klauzula informacyjna
22.Informujemy, że Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Firma Adacor.
23.Dane osobowe będą przetwarzane w celu i zakresie niezbędnym do do przeprowadzenia konkursu, na podstawie art.6 ust.1 lit.b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (dalej: “RODO”). Dane zostały zebrane przez fanpage na Facebooku i Instagramie.
24.Dane osobowe są przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji Konkursu, w tym wydania nagrody i ogłoszenia informacji o zwycięzcach, a także przechowywane do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku archiwizacji danych wynikających z przepisów prawa.

Postanowienia końcowe
25.Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie wówczas umieszczona na fanpage’u Sklepu Adacor.
26.Biorąc udział w konkursie Uczestnik zgadza się z postanowieniami niniejszego Regulaminu.